Upadłość konsumencka - czy jest szansą na wyjście ze spirali długów

W tym artykule chciałabym przybliżyć Państwu informacje z zakresu upadłości konsumenckiej, która dla wielu z nas jest instytucją obcą, powodującą strach i niepokój.

Nic bardziej mylnego, albowiem wbrew różnorakim opiniom upadłości konsumenckiej nie należy się bać. Może się okazać, że dla nie jednego z nas, który nie jest w stanie spłacić podjętych kredytów, nękanego egzekucjami i opędzającego się od komorników, to jedyna szansa na wyjście ze spirali rosnących długów. Zanim jednak wystąpimy do sądu z wnioskiem o upadłość, warto dowiedzieć się czym jest upadłość konsumencka oraz kto może z niej skorzystać. Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, może pomóc w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

to może ubiegać się o upadłość konsumencką ?

Upadłość konsumencka to procedura oddłużania osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. To procedura oddłużania osób niewypłacalnych. O niewypłacalności dłużnika może mówić wówczas gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ważne by niewypłacalność była skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym takich jak choroby, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania czy też obiektywnej niemożności zaspokojenia powstałych zobowiązań na skutek okoliczności od dłużnika niezależnych. Sąd nie ogłosi upadłości, jeśli długi powstały z powodu rażącego niedbalstwa albo celowego działania dłużnika.

Również w trakcie postępowania upadłościowego dłużnik musimy zachowywać się uczciwe co znaczy, że nie możemy ukrywać majątku albo  też podejmować działań, które miałyby na celu pokrzywdzenie naszych wierzycieli np. nie możemy zwolnić się z pracy. Tego typu zachowania będą podstawą do umorzenia postępowania upadłościowego, co skutkować będzie niemożnością ubiegania się o ponowne ogłoszenie upadłości w ciągu najbliższych 10 lat.

Zmiana przepisów

W dniu 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe. Była to niezwykle istotna zmiana, która ułatwiła osobom fizycznym składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Znowelizowane przepisy zdjęły z dłużnika ciężar kosztów postępowania, a co ważniejsze – znacząco złagodzone zostały przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jedną z barier, które uniemożliwiały ogłoszenie upadłości konsumenckiej, był fakt konieczności posiadania majątku, który pozwalał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Dziś nie trzeba mieć majątku, aby można było wobec nas ogłosić upadłość konsumencką. Pamiętać należy, że ewentualne koszty postępowania może pokryć w pewnych sytuacjach Skarb Państwa, co również ułatwiło dłużnikom możliwość wnioskowania o upadłość konsumencką. Uwagę zwrócić należy również na koszt samego wniosku - to obecnie kwota 30 zł, dzięki czemu większa grupa dłużników będzie miała możliwość takową kwotę pokryć. Wprawdzie dla niektórych osób to nadal może być kwota niemała, ale na pewno jest to dużo mniejsza kwota, także w porównaniu z wnioskiem o upadłość gospodarczą, gdzie opłata wynosi 1000 złotych.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka umożliwia przede wszystkim zwolnienie nas z długów. Prowadzi ona do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały dotychczas zaspokojone ani w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Pamiętajmy, że w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie dłużnika bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie nas z długów.


Konsekwencje upadłości konsumenckiej ?

Wraz z ogłoszeniem upadłości cały nasz majątek stanie się tzw. „masą upadłości”, która zarządzana będzie przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Oznacza to, że konsument nie będzie już mógł swobodnie rozporządzać swoim majątkiem – nie będzie już mógł sprzedać swoich ruchomości takich jak samochód. Pamiętać należy, że w skład masy upadłości będzie wchodzić również nasze wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządzi inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystąpi do jego sprzedaży. I co najważniejsze, ogłoszenie upadłości wstrzyma postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone dotychczas przeciwko nam, a do tych postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, który będzie reprezentował nas i nasze interesy.

 

Adwokat

Aleksandra Kociołek - Wołoszyn

Drukuj